ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง Education Learning Center      

174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทรศัพท์. 032 72 0536-9

ความจำเป็นในการขยายเขตพื้นที่ในการจัดการศึกษา
 

         ด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเมืองถึง 30 กิโลเมตร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจังหวัดราชบุรีขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองด้านการศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องที่   ขยายความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สะดวกด้านเส้นทางคมนาคม  อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเจริญให้แก่พื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย  อันเป็นฐานสำคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดราชบุรีให้เจริญเติบโตบนรากฐานที่แข็งแรง  และพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารได้ขยายเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษามายังตัวเมืองราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิประชานุเคราะห์ ราชบุรี ให้ใช้ที่ดิน จำนวน   15 ไร่ และดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 7 ไร่ รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 22 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม 2554

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now