top of page
หน้าแรก: Products
25650529_001.jpg

ยินดีต้อนรับ

งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี (มรมจ.เมืองราชบุรี) เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดิมมีชื่อเรียกว่า ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

หน้าแรก: About

การติดต่อ

งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เมืองราชบุรี (มรมจ. เมืองราชบุรี)

เลขที่ 174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032720536-9

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page