top of page
FrontsideELC.png

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ของภูมิภาคตะวันตกที่มีความเข้มแข็งทางด้านการแพทย์ทางเลือก ภาษาจีน ด้านการจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ”

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นชุมชนทางวิชาการของจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสร้างโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ

เป้าประสงค์ (Goals)

          เป้าประสงค์ 1 เป็นศูนย์ให้การศึกษาที่จัดการศึกษา ทั้งภาคปกติและ ภาคพิเศษในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีการแสวงบทความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมมีทักษะชีวิต มีสำนักสาธารณะสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

          เป้าประสงค์ 2 มีความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย  ภาษาจีน ด้านการจัดการ การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ภายใต้บริบทของจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

          เป้าประสงค์ 3 เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีทรัพยากรบุคคลที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

bottom of page