ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต

 

หัวหน้าสำนักงาน

นางศันสนีย์  วิภากูล

น.ส.วันดี  แป้นน้อย

จัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน

นายเสมา  หนาแน่น

อาคารสถานที่/สื่อการสอน

น.ส.นาตยา  ทิพย์เทียงแท้

บริการวิชาการ/ห้องสมุด

 

นายเจริญชัย  นิยมรัตน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายชำนาน  ตันประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายธงชัย  ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายนรินทร์  พู่ระหงษ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

แบบฟอร์มสมัครรับข่าวสาร

032720536-9

©2020 by elcmcru. Proudly created with Wix.com