top of page

ความเป็นมา

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมือง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดราชบุรี  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาประจำจังหวัดราชบุรี เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น     มหาวิทยาลัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี จึงได้ดำเนินการขอรับการบริจาคที่ดินจากมูลนิธิประชานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี    จำนวน  15  ไร่  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา   60  ปี   ในตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้พยายามติดต่อเจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม ในบริเวณพื้นที่ติดต่อกัน           ด้วยเงื่อนไขหนึ่งของมูลนิธิคือ ไม่สามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ และมหาวิทยาลัยต้องก่อสร้างอาคารบนที่ดินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงต้องจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2552 จำนวน  80,000,000  บาท ตามแนวคิดที่จะให้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารเริ่มต้นของโครงการศูนย์การเรียนในเมือง โดยใช้ประโยชน์จากอาคารทั้งในเรื่องอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาคารเรียนรวม รายละเอียดมีดังนี้

มหาวิทยาลัยได้เสนอแนวคิดของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจังหวัดราชบุรี การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ไร่ ๆ ละ 600,000 บาท ในบริเวณพื้นที่ติดต่อจากที่บริจาคของมูลนิธิประชานุเคราะห์  จำนวน  15  ไร่    ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ด้วยเงื่อนไขหนึ่งของมูลนิธิคือไม่สามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ จึงทำสัญญาให้มหาวิทยาลัยทำประโยชน์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 ปี  การนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการโดยอนุญาตให้ซื้อที่ดินดังกล่าวได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2552  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังแรก คืออาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาคารเรียนรวม  ในวงเงินงบประมาณ 71,500,000  บาท  (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

            ต่อมาในเดือนพฤษภาคม  2553  ได้ดำเนินการถมดินจำนวน  15  ไร่  ในพื้นที่บริเวณที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ให้กรรมสิทธิ์ในการทำประโยชน์ 

เดือนสิงหาคม  2553  มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรีขึ้น ชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่วางแผน บริหาร ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ

          เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2553  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พื้นที่จัดตั้ง

พื้นที่จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ที่มูลนิธิประชานุเคราะห์จัดหวัดราชบุรี   โอนกรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์  ระยะเวลา  60 ปี จำนวน  15  ไร่ และที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 6  ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 21 ไร่  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่  2  ตำบลดอนตะโก   อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี โดยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประมาณ  3 กิโลเมตร

bottom of page